Algemeen

Privacystatement

Privacy Statement Scouting Regio Neder Veluwe d.d 5 april 2018

In dit document zal, conform artikel 5 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het doel van de verzameling van enkele persoonsgegevens van de(jeugd)leden binnen Scouting Regio Neder Veluweweergegeven worden. Ook zal aandacht besteed worden aan de omgang met deze gegevens.
De gegevens die geregistreerd staan in Scouting OnLine (SOL) vallen onder de verantwoordelijkheid van Scouting Nederland en het bestuur van Scouting Regio Neder Veluwe. Hierop is het privacy statement van Scouting Nederland van toepassing. Scouting Regio Neder Veluwe volgt het privacy beleid van Scouting Nederland.

Algemene Administratie

Voor de algemene bedrijfsvoering van de stichting, zoals bijvoorbeeld het voeren van de (financiële) administratie, de organisatie van activiteiten, het bijhouden van presentielijsten van activiteiten en voor communicatiedoeleinden, zal Scouting Regio Neder Veluwe gegevens van haar vrijwilligers en van derden ook buiten SOL bewaren.
Dit gebeurt in Excelbestanden, op Dropbox en in geprinte versies in een map onder beheer van de organisator van de bewuste activiteit of de verantwoordelijke binnen het bestuur. Het betreft de NAW gegevens, mailadressen en telefoonnummers van de leden en/of de ouders/verzorgers, de geboortedata, het lidnummer van Scouting Nederland.
De gegevens worden nooit zonder toestemming van betrokkene verstrekt aan derden en zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers, vrijwilligers en het bestuur van de regio. Indien delen met derden plaats vind zal er een verwerkingsovereenkomst aan ten grondslag liggen. Scouting Regio Neder Veluwe volgt het privacy beleid van Scouting Nederland.

Inzage gegevens

De betrokkene heeft het recht om de gegevens die van hem/haar geregistreerd staan in te zien. De betrokkene die dit wil, kan zich wenden tot de secretaris van het bestuur van Scouting Regio Neder Veluwe.

Wijzigen gegevens

Het kan voorkomen dat de gegevens die geregistreerd gewijzigd moeten worden. De betrokkene is bevoegd deze wijzigingen door te geven. Dit gebeurt door het opstellen van een wijzigingsverzoek gericht aan de secretaris van het bestuur van Scouting Regio Neder Veluwe.
De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Recht op vergetelheid

Een verzoek tot vergetelheid kan ingediend worden bij het bestuur van Scouting Regio Neder Veluwe. Het bestuur zal dit van geval tot geval beoordelen.

Proportionaliteit

Scouting Regio Neder Veluwe zal bij het verzamelen en verwerken van gegevens altijd de beginselen van de proportionaliteit in acht nemen.

Bewaren persoonsgegevens

Scouting Regio Neder Veluwe kan ten behoeve van haar activiteiten gegevens verzamelen van (jeugd)leden en van derden.

Jeugdleden

De gegevens van jeugdleden, die ten behoeve van verschillende activiteiten verwerkt worden, worden voor de duur van één jaar bewaard.

Overige leden

De gegevens die verwerkt worden van overige leden, worden voor de duur van vijf jaar bewaard en kunnen gebruikt worden om op een later moment contact op te nemen met de betreffende persoon.

Derden

De gegevens die verwerkt worden van derden, worden voor de duur van vijf jaar bewaard en kunnen gebruikt worden om op een later moment contact op te nemen met de betreffende persoon.

Berichten

Scouting Regio Neder Veluwe kan en mag (jeugd)leden binnen de regio ongevraagd informatie omtrent activiteiten en gebeurtenissen van/in de regio alsmede andere relevante informatie toesturen. Dit kan zowel per mail, post als in andere vormen van communicatie. Voor al deze berichten geld dat er een OPT-Out mogelijkheid bestaat. Deze mogelijkheid wordt actief aangeboden door de verzender. Scouting Regio Neder Veluwe volgt hierin het privacy beleid van Scouting Nederland.

Datalekken

Ondanks dat Scouting Regio Neder Veluwe zeer zorgvuldig met privacygevoelige gegevens omgaat, kan het onverhoopt voorkomen dat er een datalek plaatsvind. Scouting Regio Neder Veluwe zal een datalek te allen tijde melden bij de bevoegde toezichthouder/autoriteit. Ook worden te allen tijde de betrokkenen geïnformeerd over het datalek. Scouting Regio Neder Veluwe volgt hierbij het privacy beleid en de procedure datalekken van Scouting Nederland.

Medische gegevens

Scouting Regio Neder Veluwe kan ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen en activiteiten medische gegevens verzamelen. Deze gegevens worden verzameld met als doel het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van de deelnemers aan het evenement/de activiteit.
Deze gegevens zullen gebruikt worden ter voorkoming en bestrijding van medische situaties die zich bij de deelnemers voor kunnen doen tijdens het evenement/de activiteit. Deze gegevens zullen, indien dit noodzakelijk is, verstrekt worden aan een medisch deskundige zoals bijvoorbeeld een arts, een verpleegkundige of ambulancepersoneel. De gegevens worden verzameld via een digitaal formulier in SOL. De gegevens van de deelnemers worden met toestemming van de deelnemer verstrekt aan Scouting Regio Neder Veluwe door de persoon die het formulier invult. Deze gegevens zullen tijdens het evenement/de activiteit op papier in een map aanwezig zijn bij de centrale post en/of de EHBO post. Hier zijn deze gegevens toegankelijk voor de stafleden met een medische taak en de stafleden die de deelnemers tijdens het evenement/de activiteit begeleiden. Overige stafleden hebben geen toegang tot deze gegevens. De papieren versie van de gegevens worden direct na afloop van het evenement/de activiteit vernietigd. De digitale versie van de gegevens wordt na afloop van het evenement/de activiteit vier weken bewaard. Dit om eventuele vragen van medische deskundigen na afloop van het evenement te kunnen beantwoorden. Hierna wordt ook deze versie vernietigd.

Foto’s

Tijdens de evenementen en activiteiten, geheel of gedeeltelijk georganiseerd door Scouting Regio Neder Veluwe, worden foto's en video-opnames gemaakt. Deze foto's en video opnames worden gepubliceerd op sociale mediakanalen en/of de website van Scouting Neder Veluwe. Deze foto's en video-opnames kunnen zonder voorafgaande toestemming of kennisgeving gebruikt worden in reclame- of promotiemateriaal alsmede in enige andere publicaties in de breedste zin van het woord.
Bezoekers en deelnemers van een evenement en/of activiteit gaan stilzwijgend akkoord dat opnames op welke wijze dan ook, openbaar gemaakt mogen worden. Bij het publiceren wordt rekening gehouden met het redelijk belang, zoals beschreven wordt in artikel 21 van de auteurswet. Een verzoek tot verwijdering zal altijd gehonoreerd worden. Scouting Regio Neder Veluwe behoudt zich alle rechten op de gemaakte foto's en video-opnames voor.

Vragen of klachten

Bij vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Regio Neder Veluwe kun je terecht bij de secretaris van het bestuur van Scouting Regio Neder Veluwe

Wijzigingen privacystatement

Scouting Regio Neder Veluwe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit privacystatement altijd via de website van Scouting Regio Neder Veluwe te raadplegen zodat je beschikt over de meest actuele versie.

RSW 2018

RSW 2018 - Planets and Big Bangs

 
Een botsing tussen 2 planeten dreigt en is niet meer te voorkomen!
Als je hier alles over wilt weten, raden we je aan om met je Scouts deze film te bekijken:
 
De directe link naar de film: http://tiny.cc/RSW2018
 
De beste Scouts uit jullie groep zijn hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de Regionale Scouting Wedstrijden van 2018 van Regio Neder-Veluwe.
 

Inschrijven

Vanaf vandaag is de inschrijving hiervoor geopend; meld je Scouts vóór 17 maart aan!
Met deze URL kom je op de juiste pagina van SOL; hier kun je je contactpersoon en daarna ploegleden inschrijven:
http://tiny.cc/inschrijvenRSW2018  Inschrijven kan tot 17 maart.
 
Het is ook mogelijk om aan te geven dat je graag een 2e ploeg wilt afvaardigen naar de RSW; deze 2e ploeg komt op een wachtlijst.
Na het sluiten van de inschrijving bekijken we hoeveel ruimte er nog in de subkampen over is voor deze extra ploegen; je krijgt hier uiterlijk 24 maart bericht over.
 
Download hier het deelnemersboekje
Download hier de checklist
 

Hulp op RSW

Wil je als leiding ook een stukje RSW meemaken? 
Dan kan; we zoeken nog zo'n 40 juryleden en andere hulp:
 
Vrijdag 13 april
Jury kampopbouw : 17.30 – 20:30 uur
Nachtinspectie :  23.00 – 01:00 uur
 
Zaterdag 14 april
Jury kampopbouw : 09.45 – 16.00 uur
Hike : 08.45 tot 17.00 uur
Jury koken : 16.45 – 22.00 uur
Nachtinspectie :  23.00 – 01:00 uur

Zondag 15 april
Themapresentatie : 9.30 – 12.30 uur
 
Als je wilt helpen, met je aan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (laat ook even je 06-nummer en Scoutinggroep weten) !
 
 
 
 

ANBI profiel | Stichting Scouting Neder Veluwe

Stichting Scouting Neder Veluwe wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling, een ANBI.
Sinds 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor ANBI's. Sindsdien publiceren wij een aantal gegevens op onze website. Deze staan hieronder.

Rechtsvorm

Stichting

Statutaire naam

Stichting Scouting Neder Veluwe

Profiel URL

www.nederveluwe.nl/anbiprofiel

RSIN nummer

8166.68.656

KvK nummer

41046134

Adres

Marskamp 57

Postcode

6741 SB

Plaats

Lunteren

Land

Website

E-mail

Telefoon

Nederland

www.nederveluwe.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

(06) 539 980 33

 

 

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden

3

Voorzitter

J.A. (John) van Erd

Secretaris

S. (Sander) Gerritsen

Penningmeester

P.E.A. (Plien) Nooij-Rozenboom

     

Beloningsbeleid

Bestuurders en medewerkers / vrijwilligers ontvangen geen beloning. Gemaakte kosten kunnen op basis van de hierover gemaakte afspraken gedeclareerd worden.

Doelstelling

1. De stichting heeft ten doel behulpzaam te zijn bij de Regio door de financiële en materiële belangen van groepsverenigingen te behartigen.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het verkrijgen en beheren van goederen, waaronder onroerende zaken, dienstbaar aan de Regio.
- alle overige geoorloofde middelen die niet in strijd zijn met het doel en de belangen van de stichting van Scouting Nederland.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan

pdf Beleidsplan 2014-2018 (versie 2016) (710 KB)

 

Activiteiten / Jaar programma

pdf NV Jaarprogramma 2019 2020. Versie B (306 KB)

 

Financiële rapportage

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 augustus t/m 31 juli van ieder jaar.

pdf Balansoverzicht 2018/2019 (151 KB)

pdf Jaarverslag 2017/2018 (880 KB)

pdf Exploitatieverslag 2018/2019 (127 KB)

 

Zie voor alle overige en vorige verslagen en beleidsplannen:  folder Publicaties regio

Regioraad

Minimaal twee maal per jaar vindt er binnen de Regio Neder Veluwe een regioraad en regio-overleg plaats. In de eerste hebben alle groepen van de regio zitting en wordt het reilen en zeilen binnen de regio besproken; er worden plannen goedgekeurd en geëvalueerd. Bij het regio-overleg zijn alle kader- en bestuursleden vanuit de regio welkom: er worden voorstellen gemaakt voor de Landelijke Raad. Een afgevaardigde van het regio-overleg heeft zitting in de Landelijke Raad.

regioraad

Colofon

 

Disclaimer

Dit is de officiële website van Scouting Regio Neder Veluwe. Het webteam van de regio Neder-Veluwe kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor pagina´s die liggen buiten het domein www.nederveluwe.nl en/of nederveluwe.scouting.nl. Bovendien aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit gebruik van deze website.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag voor gebruik door derden worden verveelvoudigd, opgeslagen in een elektronisch gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, door plaatsing op een website of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webredactie. Indien u van mening bent dat er iets op deze website is geplaatst, dat behoort aan u, dan kunt u een e-mail sturen naar het webteam.

Vacatures

Wil je deel uitmaken van het Regio team?

Bekijk lijst met regio vacatures