Algemeen

Gedragscode

Als vrijwilliger ben je in meer of mindere mate bezig met jeugdleden. Dat is leuk, leerzaam en waar onze vereniging om draait. Kinderen zijn echter ook kwetsbaar en om ze een veilige omgeving te bieden is het belangrijk dat we met elkaar zorgen dat er geen gedrag plaatsvindt dat schadelijk is. De gedragscode zijn de afspraken over hoe wij met jeugdleden omgaan en wat een gepaste afstand daarin is. Deze regels gelden voor alle vrijwilligers.

Scouting Nederland vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden.

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en jeugdleden binnen Scouting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en jeugdleden die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Deze is opgenomen in het Huishoudelijk reglement en daardoor voor alle leden van toepassing. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.

1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt

2. De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast

3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is.

4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

6. De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.

7. De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.

8. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

(versie juni 2012)

 

 

Sociale Veiligheid

We vinden het binnen Scouting Regio Neder Veluwe belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid binnen Scouting Regio Neder Veluwe betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je 
hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Regio Neder Veluwe getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat (met uitzondering voor de vrijwilligers van de regionale vrijwilligerspool) de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Regioraad

Minimaal twee maal per jaar vindt er binnen de Regio Neder Veluwe een regioraad en regio-overleg plaats. In de eerste hebben alle groepen van de regio zitting en wordt het reilen en zeilen binnen de regio besproken; er worden plannen goedgekeurd en geëvalueerd. Bij het regio-overleg zijn alle kader- en bestuursleden vanuit de regio welkom: er worden voorstellen gemaakt voor de Landelijke Raad. Een afgevaardigde van het regio-overleg heeft zitting in de Landelijke Raad.

regioraad

Privacystatement

Privacy Statement Scouting Regio Neder Veluwe d.d 5 april 2018

In dit document zal, conform artikel 5 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het doel van de verzameling van enkele persoonsgegevens van de(jeugd)leden binnen Scouting Regio Neder Veluweweergegeven worden. Ook zal aandacht besteed worden aan de omgang met deze gegevens.
De gegevens die geregistreerd staan in Scouting OnLine (SOL) vallen onder de verantwoordelijkheid van Scouting Nederland en het bestuur van Scouting Regio Neder Veluwe. Hierop is het privacy statement van Scouting Nederland van toepassing. Scouting Regio Neder Veluwe volgt het privacy beleid van Scouting Nederland.

Algemene Administratie

Voor de algemene bedrijfsvoering van de stichting, zoals bijvoorbeeld het voeren van de (financiële) administratie, de organisatie van activiteiten, het bijhouden van presentielijsten van activiteiten en voor communicatiedoeleinden, zal Scouting Regio Neder Veluwe gegevens van haar vrijwilligers en van derden ook buiten SOL bewaren.
Dit gebeurt in Excelbestanden, op Dropbox en in geprinte versies in een map onder beheer van de organisator van de bewuste activiteit of de verantwoordelijke binnen het bestuur. Het betreft de NAW gegevens, mailadressen en telefoonnummers van de leden en/of de ouders/verzorgers, de geboortedata, het lidnummer van Scouting Nederland.
De gegevens worden nooit zonder toestemming van betrokkene verstrekt aan derden en zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers, vrijwilligers en het bestuur van de regio. Indien delen met derden plaats vind zal er een verwerkingsovereenkomst aan ten grondslag liggen. Scouting Regio Neder Veluwe volgt het privacy beleid van Scouting Nederland.

Inzage gegevens

De betrokkene heeft het recht om de gegevens die van hem/haar geregistreerd staan in te zien. De betrokkene die dit wil, kan zich wenden tot de secretaris van het bestuur van Scouting Regio Neder Veluwe.

Wijzigen gegevens

Het kan voorkomen dat de gegevens die geregistreerd gewijzigd moeten worden. De betrokkene is bevoegd deze wijzigingen door te geven. Dit gebeurt door het opstellen van een wijzigingsverzoek gericht aan de secretaris van het bestuur van Scouting Regio Neder Veluwe.
De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Recht op vergetelheid

Een verzoek tot vergetelheid kan ingediend worden bij het bestuur van Scouting Regio Neder Veluwe. Het bestuur zal dit van geval tot geval beoordelen.

Proportionaliteit

Scouting Regio Neder Veluwe zal bij het verzamelen en verwerken van gegevens altijd de beginselen van de proportionaliteit in acht nemen.

Bewaren persoonsgegevens

Scouting Regio Neder Veluwe kan ten behoeve van haar activiteiten gegevens verzamelen van (jeugd)leden en van derden.

Jeugdleden

De gegevens van jeugdleden, die ten behoeve van verschillende activiteiten verwerkt worden, worden voor de duur van één jaar bewaard.

Overige leden

De gegevens die verwerkt worden van overige leden, worden voor de duur van vijf jaar bewaard en kunnen gebruikt worden om op een later moment contact op te nemen met de betreffende persoon.

Derden

De gegevens die verwerkt worden van derden, worden voor de duur van vijf jaar bewaard en kunnen gebruikt worden om op een later moment contact op te nemen met de betreffende persoon.

Berichten

Scouting Regio Neder Veluwe kan en mag (jeugd)leden binnen de regio ongevraagd informatie omtrent activiteiten en gebeurtenissen van/in de regio alsmede andere relevante informatie toesturen. Dit kan zowel per mail, post als in andere vormen van communicatie. Voor al deze berichten geld dat er een OPT-Out mogelijkheid bestaat. Deze mogelijkheid wordt actief aangeboden door de verzender. Scouting Regio Neder Veluwe volgt hierin het privacy beleid van Scouting Nederland.

Datalekken

Ondanks dat Scouting Regio Neder Veluwe zeer zorgvuldig met privacygevoelige gegevens omgaat, kan het onverhoopt voorkomen dat er een datalek plaatsvind. Scouting Regio Neder Veluwe zal een datalek te allen tijde melden bij de bevoegde toezichthouder/autoriteit. Ook worden te allen tijde de betrokkenen geïnformeerd over het datalek. Scouting Regio Neder Veluwe volgt hierbij het privacy beleid en de procedure datalekken van Scouting Nederland.

Medische gegevens

Scouting Regio Neder Veluwe kan ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen en activiteiten medische gegevens verzamelen. Deze gegevens worden verzameld met als doel het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van de deelnemers aan het evenement/de activiteit.
Deze gegevens zullen gebruikt worden ter voorkoming en bestrijding van medische situaties die zich bij de deelnemers voor kunnen doen tijdens het evenement/de activiteit. Deze gegevens zullen, indien dit noodzakelijk is, verstrekt worden aan een medisch deskundige zoals bijvoorbeeld een arts, een verpleegkundige of ambulancepersoneel. De gegevens worden verzameld via een digitaal formulier in SOL. De gegevens van de deelnemers worden met toestemming van de deelnemer verstrekt aan Scouting Regio Neder Veluwe door de persoon die het formulier invult. Deze gegevens zullen tijdens het evenement/de activiteit op papier in een map aanwezig zijn bij de centrale post en/of de EHBO post. Hier zijn deze gegevens toegankelijk voor de stafleden met een medische taak en de stafleden die de deelnemers tijdens het evenement/de activiteit begeleiden. Overige stafleden hebben geen toegang tot deze gegevens. De papieren versie van de gegevens worden direct na afloop van het evenement/de activiteit vernietigd. De digitale versie van de gegevens wordt na afloop van het evenement/de activiteit vier weken bewaard. Dit om eventuele vragen van medische deskundigen na afloop van het evenement te kunnen beantwoorden. Hierna wordt ook deze versie vernietigd.

Foto’s

Tijdens de evenementen en activiteiten, geheel of gedeeltelijk georganiseerd door Scouting Regio Neder Veluwe, worden foto's en video-opnames gemaakt. Deze foto's en video opnames worden gepubliceerd op sociale mediakanalen en/of de website van Scouting Neder Veluwe. Deze foto's en video-opnames kunnen zonder voorafgaande toestemming of kennisgeving gebruikt worden in reclame- of promotiemateriaal alsmede in enige andere publicaties in de breedste zin van het woord.
Bezoekers en deelnemers van een evenement en/of activiteit gaan stilzwijgend akkoord dat opnames op welke wijze dan ook, openbaar gemaakt mogen worden. Bij het publiceren wordt rekening gehouden met het redelijk belang, zoals beschreven wordt in artikel 21 van de auteurswet. Een verzoek tot verwijdering zal altijd gehonoreerd worden. Scouting Regio Neder Veluwe behoudt zich alle rechten op de gemaakte foto's en video-opnames voor.

Vragen of klachten

Bij vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Regio Neder Veluwe kun je terecht bij de secretaris van het bestuur van Scouting Regio Neder Veluwe

Wijzigingen privacystatement

Scouting Regio Neder Veluwe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit privacystatement altijd via de website van Scouting Regio Neder Veluwe te raadplegen zodat je beschikt over de meest actuele versie.

ANBI profiel | Stichting Scouting Neder Veluwe

Stichting Scouting Neder Veluwe wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling, een ANBI.
Sinds 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor ANBI's. Sindsdien publiceren wij een aantal gegevens op onze website. Deze staan hieronder.

Rechtsvorm

Stichting

Statutaire naam

Stichting Scouting Neder Veluwe

Profiel URL

www.nederveluwe.nl/anbiprofiel

RSIN nummer

8166.68.656

KvK nummer

41046134

Adres

Julianalaan 15

Postcode

6717 JK

Plaats

Ede

Land

Website

E-mail

Telefoon

Nederland

www.nederveluwe.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

(06) 557 67 603

 

 

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden

3

Voorzitter

Thamar Vlaanderen

Secretaris

Sander Gerritsen 

Penningmeester

Anne Top

     

Beloningsbeleid

Bestuurders en medewerkers / vrijwilligers ontvangen geen beloning. Gemaakte kosten kunnen op basis van de hierover gemaakte afspraken gedeclareerd worden.

Doelstelling

1. De stichting heeft ten doel behulpzaam te zijn bij de Regio door de financiële en materiële belangen van groepsverenigingen te behartigen.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het verkrijgen en beheren van goederen, waaronder onroerende zaken, dienstbaar aan de Regio.
- alle overige geoorloofde middelen die niet in strijd zijn met het doel en de belangen van de stichting van Scouting Nederland.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan

pdf Beleidsplan 2014-2018 (versie 2016) (710 KB)

 

Activiteiten / Jaar programma

pdf NV Jaarprogramma 2020 2021 (3.68 MB)

 

Financiële rapportage

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 augustus t/m 31 juli van ieder jaar.

pdf Balansoverzicht 2018/2019 (151 KB)

pdf NV Jaarverslag 2019 2020 (5.84 MB)

pdf Exploitatieverslag 2018/2019 (127 KB)

 

Zie voor alle overige en vorige verslagen en beleidsplannen:  folder Publicaties regio